STATUT Društva Brigadirjev Velenje


STATUT DRUŠTVA  BRIGADIRJEV  VELENJE

                                   

                                     
I . SPLOŠNE DOLOČBE           


1. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko in  nepridobitno združenje fizičnih oseb, nekdanjih brigadirjev in brigadirk, udeležencev delovnih brigad ter akcij in drugih oblik prostovoljnega udarniškega dela ter simpatizerjev in podpornikov prostovoljnega in udarniškega dela, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z določbami Zakona o društvih.
V statutu opredeljeni izrazi, ki obravnavajo vse oblike članstva in funkcij, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


2. člen

Ime društva je: DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE in lahko uporablja tudi kratico DBV.

Sedež društva je v Velenju, Kopališka cesta št.  3.

O spremembi sedeža društva odloča Upravni odbor društva.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Društvo nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.


4. člen

Društvo ima  svoj  znak v obliki kroga, v katerem se nahajata lika objetih mladenke in mladeniča, mladenič ima preko desnega ramena kramp, mladenka pa lopato preko levega ramena.

Žig  društva  je kvadratne oblike, velikosti  3 cm v sredini se nahaja znak društva, z napisom Društvo brigadirjev  Velenje.

Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime.


5. člen

Delo društva in njegovih  organov je javno.

Člane društva se obvešča:
-    preko društvenega glasila, elektronskih medijev in preko ostalih  sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira informativne sestanke, okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.II. CILJI DRUŠTVA

6. člen

Cilji društva so:

-    zbirati arhivska gradiva, predmete, pričevanja brigadirjev v vseh obdobjih delovanja brigad in ohranjanje spomina na zgodovinsko dediščino delovanja brigad
-    obuditev brigadirskega duha in ohranjanje vloge in tradicije ter pomena prostovoljnega udarniškega dela ter promoviranju teh vrednot 
-    prispevati k razvoju in krepitvi prostovoljnega dela in solidarnosti
-    z delovnimi nalogami in akcijami opravljati humanitarno pomoč in družbeno koristna delaIII. NAMENI DELOVANJA DRUŠTVA


7. člen

Nameni delovanja društva so:

-    aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine brigadirstva in prostovoljstva
-    vzpodbuja svoje članstvo, simpatizerje in podpornike k aktivnemu delovanju na področju prostovoljnega udarniškega dela  z organiziranimi srečanji, debatami, sestanki in delovnimi akcijami v okviru svojega programa dela,
-    s svojim delom, obnašanjem in pojavljanjem skrbi za načrtno in usklajeno promocijo brigadirskega dela in življenja 
-    zbira strokovne, statistične in druge podatke, ter predmete in pričevanja, ki so pomembni za društvo  in so v interesu članstva,
-    na področju svojega delovanja razvija metode in oblike dela, ki so v interesu članstva,
-    sodeluje in se povezuje z drugimi društvi brigadirjev in sorodnimi društvi v republiki in drugih državah s tradicijo mladinskih delovnih akcij in brigad, prostovoljnega in humanitarnega dela
-    skrbi za kulturno, socialno in športno udejstvovanje svojih članov


Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.IV. ČLANSTVO

8. člen

Član društva lahko postane brigadir-brigadirka, simpatizer, podpornik oziroma vsak, ki izrazi željo postati član, podpiše pristopno izjavo, se seznani s temi pravili  ter se po njih tudi ravna. 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član društva lahko v skladu s tem Statutom postane tudi tujec.

Društvo ima redne in častne člane.     

9. člen

Pravice članov društva so:

- da volijo in so voljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih  društva,
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim
   poslovanjem.


  10. člen

Dolžnosti članov društva so:

- da spoštujejo Statut in druge akte društva ter sklepe organov društva
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi Skupščina društva,
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva.


11. člen

Naziv Častnega člana lahko dobi član ali nečlan, ki je s svojim delovanjem veliko pripomogel k razvoju društva.

O nazivu Častni član odloča in ga podeljuje Skupščina društva, na predlog članov ali organov društva. 

Predlagatelj pred obravnavo na Skupščini, predloži pisno obrazložitev za podelitev  naziva "Častni član"  Upravnemu odboru društva.

Upravni odbor po potrebi od predlagatelja lahko zahteva dopolnitev predloga oz. pisne obrazložitve za podelitev naziva.12. člen

Društvo ima lahko sponzorje in donatorje.

To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na Skupščini, nimajo pa pravice odločanja.


13. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila.

Za dosežke in prispevke, ki so pomembni za delovanje društva  lahko Upravni odbor društva predlaga ustrezno nagrado ali priznanje.

Podelitev nagrad in priznanj je urejen s posebnim Pravilnikom o podelitvi nagrad in priznanj fizičnim osebam članom in nečlanom ter pravnim osebam.

Priznanja in nagrade se podeljujejo na Skupščini društva.

Osebi, ki je bila upravičeno odsotna se priznanje lahko podeli tudi izven Skupščine na primeren način.

Podelitev priznanja opravi predsednik društva.


14. člen
Članstvo v društvu preneha :

-z izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo na podlagi odločbe Častnega razsodišča,
- s smrtjo.


15. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu ali o svojem izstopu s nedvoumno seznani Upravni odbor.

Upravni odbor o ustnem izstopu sestavi zaznamek.

                                        
        16. člen

Člana društva črta iz seznama članstva Upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.


17. člen

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti  tega Statuta, če zavestno ravna proti interesom društva ali če je pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja.18. člen

O izključitvi iz članstva društva sklepa Častno razsodišče, ki pisno obvesti člana o izključitvi.

Obvestilo mora biti obrazloženo.

Zoper sklep Častnega razsodišča je možna pritožba na Skupščino društva kot drugostopenjski organ.

Pritožba ne zadrži izvršitev sklepa.

O morebitni ponovni včlanitvi posameznika odloča Upravni odbor Društva brigadirjev Velenje in sicer mora biti odločitev sprejeta soglasno.V. ORGANI DRUŠTVA

19. člen
Organi društva so :

-    Skupščina društva
-    upravni odbor,
-    nadzorni odbor,
-    disciplinsko razsodišče.


           20. člen


Skupščina je najvišji organ društva.

Sestavljajo jo vsi člani društva.

Skupščino vodi delovni predsednik in člani delovnega predsedstva.


Skupščina


21. člen


Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino  sklicuje Upravni odbor vsako leto.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo prejeti člani društva najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja Skupščine. 

Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov.

Če Skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut.

Po preteku tega časa je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Za sprejem posameznega sklepa Skupščine zadostuje večina vseh navzočih članov društva.

Izredna Skupščina društva se skliče, kadar to zahteva upravičeni predlagatelj in sklepa le o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.

Izredna Skupščina se skliče na podlagi sklepa Upravnega odbora društva, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno Skupščino v roku 45 dni po vloženi zahtevi upravičenega predlagatelja.

Če Upravni odbor izredne Skupščine ne skliče v določenem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Naloge skupščine so:

-    sklepa o dnevnem redu Skupščine
-    sprejema, dopolnjuje in spreminja Statut društva in druge akte društva
-    sprejema program dela društva
-    sprejema finančni in zaključni račun
-    določa višino članarine
-    voli in razrešuje predsednika društva
-    voli in razrešuje člane Upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
-    odloča o pritožbi zoper sklep Upravnega, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča
-    dokončno odloča o izključitvi člana
-    odloča o podelitvi naziva "Častni član"
-    odloča o pripojitvi drugemu društvu ali spojitvi z drugim društvom
-    sklepa o prenehanju društva

Volilna opravila opravlja skupščina s tajnim ali javnim glasovanjem.

Sklepi se sprejemajo s tajnim ali javnim glasovanjem.

O spremembah STATUTA, prenehanju društva, pripojitvi ali spojitvi z drugim društvom odloča skupščina z večino vseh članov skupščine.

O delu Skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči skupščini, zapisnikar in dva overovatelja.


Upravni odbor


22. člen

Upravni odbor društva je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema Skupščinama po programu in sprejetih sklepih na Skupščini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.

Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik in sekretar ter največ štirje člani, neposredno izvoljeni na skupščini. 

Upravni odbor imenuje blagajnika društva.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj štirikrat letno. Mandatna doba članov  je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

23. člen
Naloge upravnega odbora so:

-    sklicuje Skupščino
-    skrbi za izvrševanje programa društva
-    pripravlja predloge aktov društva
-    imenuje in razrešuje blagajnika društva
-    imenuje in razrešuje sekretarja društva
-    imenuje in razrešuje podpredsednika društva
-    pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
-    skrbi za finančno in materialno poslovanje društva ter upravlja s premoženjem društva
-    odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja
-    uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži Skupščina
-    vodi postopek za prenehanje delovanja društva
-   
Upravnemu odboru predseduje predsednik društva, ki je istočasno tudi predsednik Upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali član Upravnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.

Upravni odbor lahko imenuje za izvajanje svojih nalog tudi stalne ali začasne sekcije.

Sekcije se ustanovijo na pobudo posameznega člana in na posameznem področju.

Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva, niso pravne osebe in morajo delati v skladu s Statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne Upravnemu odboru.


24. člen

Upravni odbor sklicuje predsednik društva.

Upravni odbor sklepa veljavno, če so na sejo vabljeni vsi člani Upravnega odbora in je prisotna najmanj polovica članov Upravnega odbora.

Sklepi so potrjeni z navadno večino.

Na zahtevo najmanj treh (3) članov Upravnega odbora, je predsednik dolžan sklicati Upravni odbor v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.

O sklepih Upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in  predsednik društva.

Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji Upravnega odbora.Predsednik društva       
          
25. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo.

Voli ga skupščina  za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Po funkciji predseduje tudi Upravnemu odboru društva.

Za svoje delo je odgovoren skupščini in Upravnemu odboru društva.

V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik ali član Upravnega odbora,ki ga pooblasti predsednik.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva po tem Statutu in pravnim redom v Republiki Sloveniji.

Za svoje delo je odgovoren Skupščini društva in Upravnemu odboru.


Podpredsednik društva


26. člen

Podpredsednik društva pomaga predsedniku pri izvajanju njegovih funkcij, ga nadomešča v njegovi odsotnosti  in opravlja naloge po njegovem pooblastilu.
Sekretar društva

            27. člen

Sekretar društva opravlja strokovno, tehnično in administrativno delo ter koordinira delo med organi društva. Vodi evidence društva in je odgovoren je za informiranje članov društva in članov UO.

Imenuje ga Upravni odbor za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Za svoje delo je odgovoren Skupščini in Upravnem odboru društva.Blagajnik društva
28. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo o finančno-materialnem poslovanju v Republiki Sloveniji.

Imenujejo ga člani UO za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Blagajnik je pooblaščen za podpisovanje računov. Podpisniki računov so lahko tudi predsednik, podpredsednik in sekretar ki so v tem primeru odgovorne osebe.

Blagajnik je redno vabljen na sestanke Upravnega odbora, kjer lahko sodeluje v razpravi, ne more pa odločati.

Na sejah poroča o finančno - materialnem stanju društva.

Podaja poročilo o finančno - materialnem poslovanju na Skupščini društva.

Blagajnik pripravlja podlage za izdelavo finančnega plana in finančnega poročila društva.

Spremlja razpise, ki so pomembni za društvo in pripravlja razpise ter jih pošilja ustanovam, ki razpisujejo programe za pridobitev sredstev za društva.

Delo blagajnika je javno, vsak član društva ima pravico seznanitve s v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje društva preko Upravnega odbora in Skupščine društva.

Za svoje delo je odgovoren UO.


Nadzorni odbor
29. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani društva z mandatom 4 let In možnostjo ponovne izvolitve.

Izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor nadzira finančno-materialno poslovanje z uporabo ustreznih revizijskih oz. računovodskih standardov.

Nadzorni odbor je sklepčen le v primeru prisotnosti vseh treh izvoljenih članov. Sklepe sprejema z večino glasov. Za delo je nadzorni odbor odgovoren skupščini društva.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževanja na sejah upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

Če med mandatno dobo ugotovi nepravilnosti, lahko nadzorni odbor zahteva sklic upravnega odbora ali sklic izredne skupščine društva.

Tak predlog mora biti obrazložen in mora vsebovati tudi predlog dnevnega reda seje oz. skupščine.

Nadzorni odbor posluje na sejah in o svojih ugotovitvah in sklepih vodi zapisnik, katerega predloži v vednost upravnemu odboru.

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora, nadzira materialno, finančno in izvršno administrativno poslovanje društva.
Nadzorni odbor lahko opravi pregled poslovanja vsak čas, obvezno pa ga mora opraviti enkrat na leto, ob zaključnem računu in o tem poročati skupščini.
Letno poročilo sprejme skupščina društva.

Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06).


Častno razsodišče
30 . člen

Častno razsodišče odloča o vseh sporih, ki nastajajo zaradi odnosov v društvu ali med posameznimi člani društva.

Častno razsodišče sestavljajo 3 člani društva, izvoljeni na skupščini za dobo 4 let.

Izmed sebe izvolijo predsednika.

Častno razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe v skladu s tem Statutom.

Za svoje delo je Častno razsodišče odgovorno Skupščini društva.

Častno razsodišče  je sklepčno, če so prisotni vsi člani in sprejema veljavne sklepe z večino glasov prisotnih.
Kršitve, ki jih obravnava Častno razsodišče so naslednje:

- kršitve določb Statuta
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
- neizvrševanje sklepov organov društva
- storitve naklepnega kaznivega dejanja
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Častno razsodišče izreka naslednje ukrepe:

- opomin
- opomin pred izključitvijo
- izključitev.

Zoper sklep Častnega razsodišča se lahko stranka v sporu pritoži na Skupščino društva.

Sklep Skupščine društva je dokončen.


VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE  DRUŠTVA

   
31. člen

Prihodki društva so :

-    dotacije,
-    članarina,
-    dobiček od prireditev,
-    darila in volila,
-    dobiček od izdanih brošur in literature,
-    sponzorstva in donacije
-    drugi prihodki,


Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za nepridobitne dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno in registrirano. Vsaka oblika delitve premoženja kluba med njegove člane je nična.

32. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.


33. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri banki.

Finančno in materialno poslovanje društva vodi za to delo najeta pravna ali civilna oseba.

Osnova za oddajo teh del je sklep Upravnega odbora v smislu sklenjene pogodbe in nadalje naštetih predpisov.

V pogodbah se določijo obveznosti in dolžnosti izvajalca nalog in društva.

Plačilo nadomestila se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.

Finančno poslovanje vodi blagajnik po pravilniku o materialno finančnem poslovanju po načinu dvostavnega knjigovodstva.


34. člen

Finančne in materialne listine podpisujejo blagajnik, predsednik, podpredsednik društva in sekretar društva.

Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Izdatke, ki so potrebni za poslovanje društva kot celote, za delo izvršnega, nadzornega odbora, disciplinske komisije in skupščine se planira v planu prihodkov in stroškov društva.


VII. EVIDENCE DRUŠTVA BRIGADIRJEV VELENJE

35. člen
Društvo brigadirjev Velenje  vodi za svoje potrebe evidenco članov DBV.
Evidenca članov zajema naslednje podatke:

- Evidenčna številka
- Matična društvena številka
- Številka kartice (če je kartica izdana)
- Ime in priimek
- Datum rojstva
- Kraj rojstva
- Enotna matična številka občana
- Naslov (stalni ali začasni)
- Pošta in poštna številka t.j. številka občine
- Telefonske številke (stacionarni ali mobilni telefon)
- Elektronski naslovi (praviloma en elektronski naslov)
- Podatki o poravnanih članarinah in ostalih prispevkih
Centralni register (evidenca) je sestavljen iz podatkov o aktivnih članih ter
preostalih pasivnih članih.

Podatki o pasivnih članih se hranijo zgolj za arhivski namen Društva Brigadirjev Velenje in so ravno tako zaupne narave.
VIII . PRENEHANJE DRUŠTVA


           36. člen

Društvo preneha z delovanjem:

-    s sklepom skupščine društva z dvotretjinsko večino navzočih glasovalcev,
-    s spojitvijo z drugimi društvi,
-    s pripojitvijo k drugemu društvu,
-    z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi delovanja oziroma po samem
zakonuIX. KONČNE DOLOČBE


37. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

-    pravilnik o materialno finančnem poslovanju.
-    pravilnik o podelitvi nagrad in priznanj
-    spremembe in dopolnitve Statuta se sprejmejo po enakem postopku kot Statut.

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev od sprejetja Statuta.

Društvo oz. posamezne sekcije lahko imajo tudi druge splošne akte.38. člen


Statut DBV in njegove spremembe začnejo veljati na dan sprejema.

Spremembe STATUTA so bile sprejete na 4. Programsko - volilni Skupščini

dne____________.


                                                             Koloman LAINŠČEK
 
Predsednik Društva brigadirjev VelenjeZADNJE OBJAVE:
Društvo Brigadirjev Velenje
Prenesi PDF!
© DBV,  2024
Vse pravice pridržane
------------------------------
VABILO NA SREČANJE
BRIGADIRJEV!       >>>
------------------------------
VABILO NA POMLADNO
ČISTILNO AKCIJO    >>>
------------------------------
DELOVNA AKCIJA
POGOZDOVANJA     >>>
------------------------------
14. REDNA LETNA
SKUPŠČINA DBV      >>>
------------------------------
NAPOVEDNIK DOGODKOV
ZA MAREC 2024      >>>
------------------------------
DESETA OBLETNICA
DELOVANJA ZBS!     >>>
-------------------------------
LJUBNO OB SAVINJI -
AKCIJA PRELOŽENA! >>>
------------------------------
ZADNJE OBJAVE:
Število obiskov strani
Zgradimo si lastne poti sami, z znanje, voljo in pogumom!